[space]
nav gif nav gif nav gif nav gif nav gif nav gif nav gif
ANGELA STRASSHEIM

Untitled, 2004 C-print
40 x 30 inches

courtesy Marvelli Gallery, New York